Prevozi skupin otrok v cestnem prometu

PONUDBA ZA PREVOZ OTROK ALI IZPOSOJA KOMBIJA
10 novembra, 2015
USPELI PREVOZ ŠOLSKIH OTROK
22 januarja, 2016
natisni
Preventiva – Prometna varnost
Otroci so v cestnem prometu med najbolj ogroženimi udeleženci, po številu smrtnih žrtev pa še posebej, kadar se vozijo kot potniki v motornih vozilih. Vozila za prevoz skupin otrok, npr. v šolo in iz nje, na šolske izlete, ekskurzije, treninge itd., morajo zato izpolnjevati več posebnih pogojev. Stroga pravila veljajo tudi za voznike, ki prevažajo skupine otrok oz. upravljajo z vozili za njihov prevoz.

 

Skupina otrok je po določbah Zakona o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 109/2010 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZPrCP) skupina najmanj petih predšolskih otrok ali otrok, ki obiskujejo osnovno šolo, in ki predstavljajo večino potnikov v motornem vozilu. Skupina petih ali več otrok iste družine in skupina petih ali več otrok, ki se prevaža v javnem linijskem prevozu potnikov, se ne šteje za skupino otrok.

 

Motorno vozilo, s katerim se v cestnem prometu prevaža skupina otrok, mora imeti:

– napravo, ki med zaviranjem preprečuje blokiranje koles,
– električno ali hidravlično ojačan krmilni mehanizem (napravo za upravljanje vozila),
– varnostne pasove na vseh sedežih,
– naslonjala za glavo na vseh sedežih in
– zapisovalno opremo v cestnih prevozih (tahograf).

 

Določbi tretje in četrte alinee se ne uporabljata za avtobuse, s katerimi se prevažajo skupine otrok. Avtobusi morajo imeti varnostne pasove in naslonjala za glavo vgrajene v skladu s predpisi, s katerimi so predpisane naprave in oprema vozil.

 

Otroci morajo med vožnjo z avtobusom, razen med vožnjo z mestnim avtobusom v naselju, sedeti na sedežih, vgrajenih v vozilu, in biti pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi. Na sedežih, pred katerimi ni drugega sedeža ali predpisane varnostne pregrade, smejo sedeti le, če so pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi. Katera vozila morajo imeti vgrajene varnostne pasove in naslonjala za glavo, predpisuje Pravilnik o napravah in opremi vozil v cestnem prometu (Ur. l. RS št. 17/00, 45/04).

 

Pri prevozu skupine otrok v občasnem in posebnem linijskem prevozu v naselju in na relaciji največ 10 kilometrov iz naselja, v katerem se je prevoz začel, se sme uporabljati tudi avtobus razreda 1 oziroma razreda A (mestni avtobus). V pravilniku je v 4. členu določeno, da morajo avtobusi pri prevozu skupine otrok v občasnem prevozu potnikov v cestnem prometu na razdaljah, daljših od 50 km, ali pri vožnji skupine otrok po avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila, ne glede na določbe drugega odstavka 2. člena obvezno imeti vgrajene varnostne pasove na vseh sedežih. Gre za prehodno določbo, ki se je začela uporabljati dve leti po uveljavitvi pravilnika, to je 11. 4. 2011.

 

Pri prevozu z vozilom, ki ima poleg voznika še največ osem sedežev, so lahko otroci, manjši od 150 cm in visoki vsaj 135 cm, privezani z vgrajenimi varnostnimi pasovi za odrasle. Prevoz otrok, manjših od 135 cm in starejših kot tri leta, je z avtobusom dovoljen le na sedežu, ki ni prvi sedež. Med vožnjo morajo uporabljati razpoložljive vgrajene varnostne pasove.

 

Motorno vozilo, s katerim se v cestnem prometu vozi skupina otrok, mora biti označeno s predpisanim znakom, ki mora biti nameščen na levi polovici sprednje in zadnje strani vozila tako, da je dobro viden in da ga je mogoče zlahka odstraniti z vozila. Znak za označitev vozila, s katerim se prevaža skupina otrok, je kvadratne oblike, velikosti 400 mm × 400 mm. Znak je priloga Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok. Spodnji rob znaka mora biti oddaljen od površine vozišča najmanj 300 mm. Gornji rob znaka spredaj ne sme biti višji od spodnjega roba vetrobranskega stekla in zadaj ne višji od spodnjega roba zadnjega stekla, oziroma oddaljen največ 1.300 mm od površine vozišča.

 

Namesto znaka je na prednji strani vozila lahko tudi elektronsko upravljani svetleči znak z enakim simbolom, najmanj velikosti iz prejšnjega odstavka, ki ima lahko dodan napis “otroci” ali “prevoz otrok”. Vozilo, s katerim se prevaža skupina otrok, mora biti predpisano označeno. Predpisano označeno mora biti tudi vozilo, s katerim se opravlja posebni linijski prevoz šoloobveznih otrok, in sicer ves čas prevoza in ne glede na število otrok v vozilu.

 

Skupino otrok sme prevažati z osebnim avtomobilom voznik, ki ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje za vožnjo motornega vozila kategorije B.

 

Z avtobusom sme prevažati skupino otrok voznik, ki najmanj eno leto poklicno vozi avtobus ustrezne kategorije (D1 ali D). Voznik, ki poklicno vozi motorna vozila kategorije D manj kot eno leto, sme prevažati skupino otrok z avtobusom, če je pred tem najmanj dve leti poklicno vozil motorna vozila kategorije C. Voznik, ki poklicno vozi avtobus kategorije D1 manj kot eno leto, sme prevažati skupino otrok z avtobusom, ki nima več kot 16 sedežev, če je pred tem najmanj dve leti poklicno vozil motorna vozila kategorije B.

 

Poklicne vozniške izkušnje dokazuje voznik s potrdilom, ki ga mora imeti med vožnjo pri sebi in ga na zahtevo policista tudi izročiti na vpogled. Obrazec potrdila o vozniških izkušnjah, ki ga izda pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem je voznik zaposlen oziroma pri katerem je voznik pridobil predpisane vozniške izkušnje, je sestavni del Pravilnika o spremljevalcih pri prevozu skupine otrok (Ur. l. RS št. 83/2011) in je objavljen skupaj z njim.
Voznik mora biti ves čas v takšnem psihofizičnem stanju, da lahko varno upravlja vozilo. Če naročnik prevoza ali njegov predstavnik sumi, da voznik ni zmožen varne vožnje (alkohol ali druge psihoaktivne snovi, utrujenost, poškodbe, ki onemogočajo varno vožnjo, ipd.), sme policiji predlagati, da se pred začetkom ali pred nadaljevanjem vožnje preveri voznikovo psihofizično stanje.
Voznikovo psihofizično stanje se v skladu z ZPrCP preveri po postopku, ki ga v skladu s pooblastili izvede policist. Če se izkaže, da je voznik v takšnem psihofizičnem stanju, da ni zmožen varne vožnje, je prevoznik dolžan zagotoviti drugega voznika.

 

Voznik ne sme v delovnem dnevu, v katerem prevaža skupino otrok, opravljati drugega dela, ki bi lahko vplivalo na njegovo zmožnost varnega upravljanja vozila (npr. vodenje ali sodelovanje pri vodenju izleta, izvedba ali sodelovanje pri športni vadbi ali treningu).
Seveda mora biti vozilo, s katerim se vozi skupina otrok, tehnično brezhibno in urejeno, kar mora biti skrb prevoznika in voznika, otroci pa morajo med vožnjo sedeti vsak na svojem sedežu, za kar skrbijo t. i. pedagoški spremljevalci (učitelji, vzgojitelji, trenerji ipd.), ki jih spremljajo. Podrobneje so pogoji in naloge pedagoških spremljevalcev predpisani v prej omenjenem Pravilniku o spremljevalcih pri prevozu skupine otrok.